home
Holland Management Review - Maart 1993
Kennis moet op dezelfde manier gepland en beheerd worden als andere produktiemiddelen

In opkomst: kennisbeleid in organisaties
Drs. C. Karman
Actief kennisbeheer is in veel bedrijven nog maar nauwelijks van de grond gekomen. Voor bepaalde organisaties is het echter van levensbelang dat kennisplanning deel uitmaakt van de bedrijfsplanning. Dat geldt voor organisaties:
 • die in hevige concurrentie verkeren;
 • waarvan de kennis zich onderscheidt van die van de condurrentie;
 • waaar de kennis een hoge vervangingswaarde heeft.
Wat is precies een actief kennisbeleid en hoe valt het te verwezenlijken?

Drs. C. Karman is als consultant verbonden aan BSO/AI te Utrecht.
Welke rol speelt kennis in uw bedrijf? Hoe draagt de kennis in uw bedrijf bij aan het resultaat? Draagt de kennis wel bij aan het resultaat? En wat doet u om de aanwezige kennis beter te benutten? Dit zijn vragen die de meeste managers met meer of minder moeite zullen kunnen beantwoorden. Behalve de laatste. in businessplannen wordt melding gemaakt van aanwezige kennis en van de mate waarin het bedrijf zich onderscheidt met deze kennis. In sommige branches is dat van wezenlijk belang, in andere minder. Maar welk bedrijf voert een actief en gestructureerd kennisbeleid? Een voorbeeld. Een machinefabriek onderscheidt zich door kwaliteit, vakkennis en snelle service. Er wordt veel geïnvesteerd in nieuwe technieken om diagnoses te stellen over mankementen in apparaten zonder ze uit bedrijf te laten gaan (zodat de fabriek van de klant met hoeft te stoppen). De kennis van deze diagnose is moeilijk aan te leren (vijf jaar opleidingstijd) en schaars (drie mensen). Vanuit het middle management wordt een project gestart waarin gedemonstreerd wordt dat met behulp van kennisanalyse technieken de kennis gedocumenteerd kan worden en zelfs in een computerprogramma operationeel gemaakt kan worden. De cultuur in het bedrijf leent zich op dat moment echter met voor revolutionaire veranderingen in het omgaan met mensen en kennis. Ondanks de positieve resultaten en groot enthousiasme bij alle betrokkenen kon voor de directie met aangetoond worden dat de gevraagde investering in kennisbeheer in zeer korte tijd vrucht zou afwerpen.
Een ander praktijkvoorbeeld. Een middelgrote bank heeft in een zeer specifieke markt een aandeel van meer dan 50% dankzij uitzonderlijke expertise. Men signaleert de kwetsbaarheid; immers deze uitzonderlijke kennis is geconcentreerd in twee financieel experts. Zelfs toen de ene expert voor zichzelf was begonnen, was de tijd nog niet rijp om te investeren in actief kennisbeheer. inmiddels is de tweede expert ook weg.
Het is nog geen gewoonte om dit soort problemen vanuit de businessplanning actief aan te pakken. Ook vanuit de informatieplanning niet, alhoewel kennis in een goed informatieplan (en dat is wat anders dan een automatiseringsplan) aan de orde komt. Dat is merkwaardig, gezien bovenstaande voorbeelden.

Praktijk

Mijn eigen invalshoek is de kennistechnologie. En hoewel dit een vooral technologische invalshoek is heb ik op die manier toch voorbeelden gezien van bedrijven die een actief kennisbeleid zijn gaan voeren. Een eerste praktijkgeval is een grote verzekeringsmaatschappij. We hebben daarvoor een project gedaan dat in eerste instantie tot doel had het realiseren van een kennissysteem voor acceptatie van verzekeringen. Een aantal managers liep warm voor het project en zag strategische mogelijkheden voor een acceptatiesysteem. Nu is de markt van schadeverzekeringen, en met name autoverzekeringen, een heel moeilijke. De marges staan zwaar onder druk en de concurrentie is zwaar. Doel van het systeem was dus het verbeteren van de produktiviteit en het omlaag brengen van de kosten. Een aantal verzekeringsmaatschappijen heeft inmiddels een dergelijk systeem.
Maar in het onderhavige project gebeurde meer. Door de analyse van de acceptatiekennis, de scherpe concurrentie en de sterke motivatie van het management kwam het tot discussies over het strategisch gebruik van de kennis en het bewust bijsturen ervan. Kortom, het project begon als het ontwikkelen van een computerprogramma en leidde tot een actief beheer van kennis tot strategisch voordeel van de maatschappij. Het beheer van kennis hield in dit geval in het beschikbaar maken van kennis op nieuwe lokaties, het documenteren van de kennis en het gebruik van statistieken om de effecten van het kennisbeleid te controleren. Een tweede voorbeeld is een overheidsinstantie. Deze dienst verkoopt advies en kennis aan andere diensten en aan het bedrijfsleven. De dienst kampt echter met verloop onder het personeel en met een soort verkokering waardoor de kennis om een probleem op te lossen soms bij tien verschillende mensen gehaald moet worden. Aan actief kennisbeheer werd niet gedaan. Voor deze dienst is een kennissysteem ontwikkeld dat ondersteunend werkt bij het geven van adviezen. Sterk punt van het systeem is dat het de kennis van diverse disciplines in zich verenigt. Ook hier ontstond tijdens het project ter realisatie van het systeem discussie over de kennis. Opmerkingen werden gemaakt als 'dat we dat samen allemaal weten'. Door het succes van het systeem (dat evengoed niet perfect is) ontstaat de wens meer systemen te gaan ontwikkelen. Interessanter in dit kader is dat niet alleen naar systemen wordt gekeken, maar dat ook het bewustzijn is ontstaan dat de essentiële kennis goed beheerd moet worden. Men denkt nu na over het beheer van het totale reservoir aan kennis van de dienst.

In beide voorbeelden is duidelijk om welke kennis het gaat en hoe die kennis goed beheerd kan worden: hoe men het strategisch voordeel door die kennis goed kan benutten. Er bestaan natuurlijk verschillen tussen bedrijfstakken in de manier waarop met kennis wordt gewerkt, en hoe die kennis beheerd kan worden. In een verzekeringsmaatschappij is veel kennis aanwezig bij groepen medewerkers, waarbij individuele medewerkers vervangen kunnen worden door andere zonder het kennisniveau wezenlijk aan te tasten. Bovendien gaan medewerkers niet frequent weg. Daar staat tegenover dat een verzekeringsmaatschappij die afhankelijk is van specifieke acceptatie-expertise nooit iemand met de benodigde kennis zomaar kan inzetten. Nieuwe medewerkers moeten altijd ingewerkt worden. Maatregelen voor kennisbeheer bestaan uit motivatie van medewerkers (opdat ze niet weggaan), ondersteuning met kennissystemen en daarmee het vastleggen van de kennis.
Schaefer (1991) noemt het voorbeeld van de bedrijfstak bouw, waar sterk projectmatig wordt gewerkt en waar kennis per project wordt opgebouwd en gemakkelijk ook weer wordt verloren. De kennis is gekoppeld aan de individuele medewerkers. Dit betekent wel dat de medewerkers (met name op de 'werkvloer') gemakkelijker uitwisselbaar zijn dan in een verzekeringsmaatschappij. De maatregelen die een bouwondememing moet nemen voor optimaal kennisbeheer bestaan bijvoorbeeld uit kennisuitwisseling in projectmeetings en stages en uit het documenteren van kennis en met name de verrijking van de kennis.

Waarde van kennis

Een belangrijk aspect bij kennisbeheer is de waarde van de kennis. Kennisbeheer is natuurlijk alleen zinvol als het gaat om waardevolle kennis. De waarde wordt bepaald door bijvoorbeeld de volgende factoren:
 • de schaarste van de kennis;
 • is de kennis openbaar toegankelijk of niet;
 • beter (anders) dan bij de concurrent;
 • wat kost het om de kennis (opnieuw) te verwerven (vervangingswaarde);
 • is de kennis in operationele vorm aanwezig of niet.
Het laatste aspect is belangrijk. Met een kast vol handboeken over het maken van plastic heb je nog niet de expertise om een plasticfabriek te runnen. Met kennis die in hoofden en handen van mensen aanwezig is kun je wel een fabriek runnen. Deze laatste kennis noemen we 'kennis in operationele vorm'. Tegenwoordig kunnen sommige vormen van kennis ook in computerprogramma's (kennissystemen) operationeel worden gemaakt.

Aspecten als schaarste van kennis en vervangingswaarde zijn begrippen die ook in de economie worden gebruikt bij het beheren en plannen van produktiemiddelen (grondstoffen, voorraad, etc.). Blijkbaar kan kennis als een produktiemiddel worden beschouwd en geldt voor kennis wat ook voor andere produktiemiddelen geldt. Zo kunnen we bijvoorbeeld als de waarde van de kennis de economische vervangingswaarde nemen.
Ik pleit er dan ook voor dat kennis in een organisatie beheerd en gepland wordt volgens dezelfde lijnen als andere produktiemiddelen. Daarvoor kan een aanpak worden ontwikkeld die nauw aansluit bij de huidige aanpakken van bedrijfsplanning.
De meeste bedrijven zullen daar enorm van profiteren, en in de praktijk zien we ook dat langs diverse wegen er een groeiend bewustzijn is dat actief kennisbeheer de organisatie verder helpt.

Soort organisatie

Welke organisaties hebben voordeel bij het opstellen van een kennisplan? In principe ieder bedrijf of andere organisatie van enige omvang. Het is wel zo dat de noodzaak van een kennisplan in de ene organisatie groter is dan in de andere. Kenmerken van een situatie waarin kennisplanning bij uitstek wenselijk is zijn bijvoorbeeld:
 • de organisatie verkeert in hevige concurrentie;
 • de kennis in de organisatie onderscheidt zich van die bij concurrenten;
 • de vervangingswaarde van deze kennis is hoog;
 • er bestaat in de organisatie een proces van bedrijfsplanning (en liefst ook strategische informatieplanning) om op te kunnen aansluiten.
Voor een organisatie die niet in concurrentie is (of zal komen) is er ook geen directe noodzaak nieuwe dingen te gaan doen. Onder concurrentie versta ik hier ook rivaliteit tussen een overheidsinstelling en bijvoorbeeld adviesbureaus of tussen overheidsinstellingen onderling. Eerder genoemde overheidsinstelling is in behoorlijke concurrentie met externe adviesbureaus.
Onderscheid van de concurrent kan zich uiten in de kwaliteit van de kennis, in de hoeveelheid beschikbare kennis (of het aantal mensen dat de kennis heeft), maar ook in de inhoud van de kennis. Een koffiebrander onderscheidt zich van de concurrentie door de kennis over samenstelling van koffiemengsels en de recepten. Cruciaal in dat geval is de voortdurende wijziging van recepten door wijzigingen in de beschikbaarheid van bepaalde soorten koffie op de wereldmarkt. Verlies van 66n expert op dat gebied kan desastreus zijn.
Als de waarde van de kennis niet hoog is, is er geen aanleiding expliciet kennisbeheer uit te voeren.
Als er geen formeel proces van businessplanning is heb je ook geen kapstok om de kennisplanning aan op te hangen en zal het moeilijker zijn de organisatie 'mee te krijgen' in de kennisplanning.

Het is niet zo dat kennisplanning alleen van toepassing is op 'ingewikkelde kennis'. Het gaat met name om kennis (en ervaring) die overal in de organisatie zeer frequent wordt toegepast. Denk daarbij aan acceptatiekennis bij een verzekeringsmaatschappij, marketingkennis, kennis van produktieprocessen, ervaring met bepaalde machines of computers, etc. De kennis van de bovengenoemde koffiebrander bestaat niet uit ingewikkelde formules of theorema's, maar uit vuistregels zoals: 'Als de koffie uit Guatemala boven de 80 ct komt moet je Braziliaanse koffie nemen en tegelijk het percentage Angolese koffie naar 30% brengen.'

Aanpak

Hoe pakt men kennisplanning aan? Er zijn verschillende niveaus waarop men een kennisbeleid kan formuleren. in het volgende wordt een aanpak geschetst die betrekking heeft op een organisatie die gewoon is kennis actief te beheren en die een kennisbeleid heeft geformuleerd.
Bedrijf X heeft een bedrijfsplan waarin in een aantal pagina's de strategie van het bedrijf is geformuleerd en is toegelicht (onder meer in de vorm van een mission statement). De strategie is uitgewerkt in doelstellingen en richtingen aangaande de markt en de produkten. Daaruit afgeleid is een strategie met betrekking tot inzet van produktiemiddelen, alsmede een personeelsbeleid en een informatiebeleid.
Men realiseert zich dat er twee kwetsbare gebieden zijn: continuïteit in de produktielijn en kennis van de marktontwikkeling. De geformuleerde strategie aangaande de produktiemiddelen impliceert immers het inzetten van de modernste technologie om low cost producer te blijven. De marktstrategie is essentieel omdat men de goede delen van de markt wil (blijven) aanspreken. De volgende punten worden in het bedrijfsplan opgenomen:
 1. de kennis van onze produktie-omgeving is essentieel voor het voortbestaan van X. Verloop van personeel (verlies van kennis) moet voorkomen worden door motiverende maatregelen als verdere opleiding en meer eigen verantwoordelijkheid;
 2. in het informatieplan dient aangegeven te worden hoe de aanwezige expertise en know-how van produktiepersoneel en service engineers in kaart gebracht kunnen worden;
 3. op de marketingafdeling is het niveau van de kennis over de eigen produkten te laag. Deze afdeling dient ondersteund te worden bij het bepalen van de goede produkt-markt combinaties.
Een aanzet tot een kennisbeleid in het businessplan. In het informatieplan is, ook in een aantal pagina's, de strategie met betrekking tot informatie geformuleerd. Men besluit het kennisbeleid daaraan te koppelen, te meer daar het informatieplan toch al aanknopingspunten biedt.
Aanpak voor het gestructureerd beheren van kennis
 1. Uit de strategische doelstelling van het bedrijf (zie businessplan) volgt het belang van bepaalde kennis in het bedrijf. Stel formeel vast om welke kennis het gaat.
 2. Bepaalvervolgens welke kennis essentieel is voor het produktieproces alsmede voor de ondersteunenede en besturende processen. De kennis uit 1 maakt hiervan deel uit.
 3. Deel de gevonden kenisgebieden in volgens de maatstaven
  • vervangingswaarde
  • schaarste (zowel binnen de organisatie als daarbuiten)
  • onderscheidend ten opzichte van concurrentie
  • complexiteit
  • kwetsbaarheid (wat gebeurt er als het verloren raakt)
  • bijdrage aan nieuwe kansen (produkt-markt combinaties, complexere produkten)
 4. Laat de gevonden kennisgebieden beoordelen naar de mogelijkheden voor documentatie en/of uitbreiding.
 5. Uit de stappen 4 en 5 volgt een lijst met kennisgebieden die gedocumenteerd, uitgebreid en/of beter operationeel gemaakt moeten worden.
 6. Stel een kennisplan op en vervolgens één of meer projectplannen.
In het informatieplan wordt de suggestie opgenomen dat een extern bureau het produktieproces gaat analyseren en met suggesties voor verbetering van het kennisniveau moet komen. Dit kan leiden tot een volgende stap: het in kaart laten brengen van de kritieke kennis.
Een ander deel van het kennisbeleid wordt uitgewerkt in het globale opleidingsplan van X. De marketeers dienen nauwere contacten met de produktontwikkeling en de produktie te onderhouden. Hiervoor krijgen ze facultatief een aantal (technische) cursussen. Ook krijgen ze ieder een afdeling toegewezen waar ze wekelijks contact gaan onderhouden.

U kunt zich nu voorstellen hoe de suggesties uit het informatieplan in automatiseringsplannen en adviezen aan de directie worden uitgewerkt. Ik wil daar hier niet verder in detail op in gaan. Cruciaal voor de geschetste aanpak is dat in bedrijf X zowel de directie als het middle management overtuigd is van het nut van georganiseerd kennisbeheer.

Formeel kennisbeleid

Nu moet gezegd worden dat in veel bedrijven weliswaar kennis wordt gemanaged, maar dat van een formeel kennisbeleid geen sprake is. Die situatie vraagt om een omzichtige aanpak. Het plotseling ter discussie stellen van het kennisniveau in het bedrijf leidt gemakkelijk tot onrust en dat is tegengesteld aan wat men wil bereiken. E6n mogelijke aanpak is om te beginnen op een lager niveau dan het bedrijfsplan of zelfs het informatieplan. Op een administratieve afdeling waar de werkdruk hoog is, zal men gemotiveerd zijn om te praten over ondersteuning met betere informatiesystemen. Om die systemen te realiseren moet een deel van de kennis in kaart worden gebracht, wat automatisch leidt tot discussie over de kennis onder het middle management (zie bovengenoemd voorbeeld van de verzekeringsmaatschappij). Dit kan leiden tot bewustwording bij de directie, maar het is ook een goede aanpak als het initiatief juist vanuit de directie komt. Natuurlijk dienen alle hobbels genomen te worden die opdoemen bij introductie van een nieuw informatiesysteem, zeker als dat wordt gepresenteerd als 'kennissysteem'.
Ook in het project bij de machinefabriek is deze aanpak gevolgd. Men is er echter daar niet in geslaagd de stap te maken naar het niveau in de organisatie waar beslissingen over kennisbeheer uiteindelijk genomen worden. De directie had te veel andere dingen op de agenda om zich druk te maken over formeel kennisbeheer.
Een andere aanpak is om in het informatieplan de aanknopingspunten die er zijn voor kennisbeleid verder aan te scherpen. Waar in het informatieplan wordt gesproken over bedrijfsprocessen en 'activiteiten, mensen en middelen 'komt ook kennis ter sprake. Het ligt voor de hand om in dat kader een aantal doelstellingen met betrekking tot kennisbeheer te formuleren. Hierbij wil ik wel opmerken dat onder een informatieplan een korte formulering van het informatiebeleid wordt verstaan. Dit in tegenstelling tot de omvangrijke informatieplannen in sommige bedrijven, die eigenlijk automatiseringsplan of projectenplan moeten heten. Een informatieplan is kort en wordt geschreven onder verantwoordelijkheid van de directie.
Natuurlijk zijn nog andere aanpakken mogelijk om een kennisbeleid in een organisatie gaandeweg gestalte te geven (zie het kader voor een paar richtlijnen). De ervaringen zijn nog niet overweldigend in aantal maar we leren snel. Wat dat betreft is het nuttig om uit allerlei projecten het onderdeel dat te maken heeft met kennisbeleid of -beheer zichtbaar te maken en zo mogelijk op te nemen in onze gereedschapskist.
Mijn overtuiging is dat zoals (strategische) informatieplanning in een aantal jaren van exotisch tot aanvaard en noodzakelijk is geworden ook kennisplanning binnen een aantal jaren vanzelfsprekend zal zijn.

Literatuur

Hopstaken, Dr. B.A.A. en Dr. A. Kranendonk, Informatieplanning; puzzelen met beleid en plan (Stenfert Kroese 1988).
Schaefer, Dr. W., Kennis in Uitvoering (proefschrift TU Eindhoven 1991).